Home
Wie ben ik
Wat/voor wie is BSR
Oorzaken body stress
Praktijkinformatie
Overzicht vergoeding
Veel gestelde vragen
GEZOND NU EN LATER
Uw Privacy
Klachten

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

De Europese Privacywet AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bepaalt dat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht is naar cliënten, hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. Zonder uw toestemming kan ik u niet behandelen.

Uw dossier bevat de volgende persoonsgegevens:

-       Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, beroep en beoefende sport.

-       Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

-       Om u te bellen/informeren over wijzigingen.

-       Beroep en beoefende sport om in te kunnen schatten hoe uw lichaam wordt belast.

-       Een gedeelte wordt gebruikt voor de financiële administratie/belastingdienst door mij en  mijn  administrateur en voor het maken van uw factuur.

-       Waarneming tijdens mijn afwezigheid.

-       Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20  jaar bewaard.

PRIVACY ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van de behandeling

  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.

  • de kosten van het consult

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

 Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om uw privacy te waarborgen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim). Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op. Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Body Stress Release Praktijk Almere